Szkolenia‎ > ‎

Szkolenia okresowe BHP nauczycieli

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i wychowania, 
 • kształtowania warunków pracy i nauki w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Sposób organizacji szkolenia 

 • Szkolenie okresowe nauczycieli (pracowników pedagogicznych) należy organizować nie rzadziej niż raz na 5 lat. 
 • Pierwsze szkolenie okresowe nauczycieli należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 
 • Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego. 
 • Szkolenia organizujemy na życzenie zleceniodawcy w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego. Wymienione formy szkolenia możemy w dowolny sposób łączyć  na podstawie szczegółowego programu opracowanego z uwzględnieniem wniosków i uwag dyrektora szkoły (zleceniodawcy). 
 • Podczas szkolenia stosujemy najnowsze środki dydaktyczne, prezentacje multimedialne, tablice, folie do wyświetlania informacji. 
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia ( opracowania, przepisy, zestawy pytań kontrolnych). 
 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 • Egzamin przeprowadzamy zgodnie z życzeniem dyrektora szkoły (zleceniodawcy) w formie ustnej lub pisemnej (testu sprawdzającego).