Szkolenia‎ > ‎

Szkolenia okresowe BHP kadry kierowniczej placówek oświatowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i nauki oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
  • ochrony uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników przed zagrożeniami związanymi z nauką i wykonywaną pracą.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
  • kadry kierowniczej placówek oświatowych: dyrektorów, wicedyrektorów, głównych księgowych, kierowników warsztatów szkolnych, świetlic szkolnych, internatów, kierowników administracji,
  • osób zatrudnionych w organach prowadzących (starostwach, urzędach gmin) do prowadzenia spraw podległych placówek szkolnych. 

Sposób organizacji szkoleń

Szkolenie okresowe wymienionych osób powinno być przeprowadzane  nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

Szkolenia organizujemy w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Mając na uwadze specyfikę pracy kadry kierowniczej istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza miejscem pracy.

Podczas szkolenia stosujemy środki dydaktyczne, w szczególności prezentacje multimedialne, folie do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia  otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. opracowania, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych). 

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadzamy zgodnie z życzeniem zleceniodawcy w formie ustnej lub pisemnej (testu sprawdzającego).