Szkolenia‎ > ‎

Organizacja szkoleń BHP

Zgodnie z art. 2373  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami):
  • nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • pracodawca (dyrektor szkoły) jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie, szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę, 
  • pracodawca (dyrektor szkoły) jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, szkolenie to powinno być okresowo powtarzane, 
  • szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (dyrektora szkoły).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniamy:
  • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk, w programach uwzględniamy uwagi i sugestie dyrektorów szkół, 
  • wykładowców  posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania placówkami oświatowymi,
  • przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, 
  • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej, bądź  na życzenie, szkolenia w pomieszczeniach szkolnych zleceniodawcy,
  • środki dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia; prezentacje multimedialne, foliogramy, testy sprawdzające wiedzę, opracowania autorskie, akty prawne,
  • właściwe przygotowanie i przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci; zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie szkolenia, programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.