Szkolenia‎ > ‎

Kursy kwalifikacje dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizujemy za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty następujące kursy kwalifikacyjne:
 • kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,
 • kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku.                                                         
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia upoważniające do pełnienia obowiązków wychowawcy lub kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej m. in. w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.                                                                     

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (ze zmianami z dnia 9 grudnia 2009 r.) wypoczynkiem może kierować
 • nauczyciel, 
 • czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone dla wychowawców wypoczynku. 
Nauczyciel, czynny instruktor harcerski  lub inna osoba, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program określony przez MEN. Obowiązek posiadania zaświadczenia, nie dotyczy osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być
 • nauczyciele, 
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne - po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, 
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, 
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, 
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej,
 • instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
 • trenerzy i instruktorzy sportowi. 
Wszyscy wymienieni muszą mieć ukończone 18 lat życia i posiadać co najmniej średnie wykształcenie