Szkolenia‎ > ‎

Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa  i  turystyki. Oznacza to, że nauczycielowi posiadającemu uprawnienia do nauczania w danej szkole dyrektor może powierzyć  obowiązki kierownika wycieczki (imprezy)bez dodatkowych uprawnień.

Jednak dla polepszenia bezpieczeństwa uczestników wycieczki oraz większego zaufania rodziców (prawnych opiekunów) sugerujemy przeprowadzenie  szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych przy okazji szkoleń okresowych bhp nauczycieli. Szkolenie organizujemy na życzenie zleceniodawcy w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego. Wymienione formy szkolenia możemy w dowolny sposób łączyć - na podstawie szczegółowego programu opracowanego z uwzględnieniem wniosków i uwag dyrektora szkoły (zleceniodawcy).

Podczas szkolenia stosujemy najnowsze środki dydaktyczne, prezentacje multimedialne, tablice, folie do wyświetlania informacji. Słuchaczom przekazujemy opracowania i przykładowe materiały związane  z praktycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczki (imprezy). 

Na zakończenie słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych według obowiązujących wzorów.

Uwaga!

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia (nie nauczyciel), która: 
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
Kierownikiem obozu wędrownego, może być wyłącznie osoba po ukończeniu szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych lub posiadająca pozostałe wymienione wyżej uprawnienia.

Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia   trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.