EDULEX – Bezpieczna Edukacja

Proponujemy:

Przeprowadzenie szkoleń bhp i prawa szkolnego dla nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych przy obsłudze placówek oświatowych.

Ofertę kierujemy do:

Osób odpowiedzialnych za właściwe kierowanie sprawami bezpieczeństwa pracy i nauki w placówkach oświatowych; do dyrektorów szkół, służb bhp w placówkach szkolnych, organów prowadzących placówki oświatowe.

Prowadzimy następujące szkolenia obowiązkowe:

 • Szkolenia okresowe bhp dla nauczycieli i wychowawców w placówkach szkolnych,
 • Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracji i obsługi szkół,
 • Szkolenia okresowe bhp dla kadry kierowniczej placówek szkolnych i pracowników zajmujących się sprawami oświaty w organach prowadzących,
 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej).

Ponadto:

 • Szkolenie dla Kierowników Wycieczek Szkolnych (w zakresie właściwego przygotowania i bezpiecznego przeprowadzania wycieczek szkolnych),
 • Kursy kwalifikacje dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Szkolenie rad pedagogicznych i rad rodziców (na temat obowiązującego prawa szkolnego), 
 • Szkolenie nauczycieli i pozostałych pracowników w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.

Na życzenie zleceniodawcy, wszystkie wymienione tematy szkoleń mogą być:

 • w dowolny sposób łączone organizacyjnie; 
 • organizowane do wyboru w formie: kursów, seminariów, ćwiczeń;
 • prowadzone w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Zapewniamy:

Wysoki poziom merytoryczny i metodyczny prowadzonych szkoleń zgodnie z  wymogami i oczekiwaniami dyrektorów szkół i nauczycieli. Kadra prowadząca zajęcia posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą.

Koszty szkoleń dostosowujemy do realiów ekonomicznych w oświacie.